ХЕРСОНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

Дослідно-експериментальна робота нашого закладу


Сучасний світ не стоїть на місці, науково-технічний прогрес стрімко змінює професійний ландшафт інформаційного суспільства ХХІ століття, звички та стиль життя людей. Фахівці відзначають, що гнучкі навички (надпрофесійні навички, PROнавички, soft skills, наскрізні уміння) все більше визначають успішність людини у висококонкурентному, глобалізованому та цифровому світі.

На виконання наказу управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації від 07.10.2021 року №206 «Про здійснення інноваційної діяльності в закладах освіти області в 2020/2021 навчальному році та завдання на 2021/2022 навчальний рік», Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 20 лютого 2020 року №114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 23 листопада 2009 року,колектив закладу працює у педагогічному експерименті з теми «Організаційно-педагогічні умови формування PROнавичок у вихованців таборів оздоровлення та відпочинку закладів позашкільної освіти»

База експерименту:

Херсонський Центр позашкільної освіти Херсонської міської ради, відокремлений підрозділ Херсонського Центру позашкільної роботи ПЗОВ “Оздоровчій табір ім. Івана Голубця“.


 

 

Термін проведення експерименту:


01.09.2021 – 31.08.2026.

Мета дослідження
полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній апробації організаційно-педагогічних умов розвитку РRОнавичок у вихованців молодшого, середнього та старшого шкільного віку закладів позашкільної освіти під час організованого оздоровлення і відпочинку.

Досягнення мети здійснюватиметься шляхом виконання наступних завдань:

    Проаналізувати вітчизняний та світовий досвід розвитку РRОнавичок (наскрізних умінь, Soft skills) у дітей та учнівської молоді.

•    Розробити та експериментально апробувати організаційно-педагогічні умови розвитку РRОнавичок у вихованців молодшого, середнього та старшого шкільного віку закладів позашкільної освіти під час організованого оздоровлення та відпочинку.

•    Підібрати діагностичні методики та здійснити моніторинг сформованості РRОнавичок у вихованців Херсонського Центру позашкільної роботи.

•    Створити сайт для учасників освітнього процесу «Прокачай PROSKILLS під час літнього відпочинку».

•    Розробити методичні рекомендації, збірники матеріалів щодо розвитку та оцінювання РRОнавичок у вихованців закладів позашкільної освіти.

•    Узагальнити та популяризувати напрацьований досвід на всеукраїнських, обласних та районних науково-практичних заходах.

Актуальність теми
визначається суперечністю між існуючими організаційно-методичними практиками, застарілими підходами до організації відпочинку та оздоровлення в закладах позашкільної освіти та нагальною потребою в системній роботі з розвитку PRОнавичок у вихованців таборів оздоровлення та відпочинку для їх гідного життя у ХХІ столітті.

Об’єкт дослідження:

організація оздоровлення та відпочинку у дитячих таборах.

Предмет дослідження:


розвиток РRОнавичок у вихованців закладів позашкільної освіти під час організованого оздоровлення і відпочинку


 

 

Теоретико-методологічною основою дослідження є:

 • тренінгова програма «PROнавички майбутнього» (автори навчально-методичного посібника Н. О. Лещук, Я. М. Сивохоп, Л. А. Києнко-Романюк, схвалено комісією Науково-методичної ради МОН України для використання у навчально-виховному процесі, лист ІМЗО №22.1/12-Г-830 від 05.08.2019);
 • теорія “Soft skills : комунікація, кооперація, креативність та критичне мислення” (сформульована у 2016 році на Всесвітньому економічному форумі в Давосі);
 • Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р), у частині задекларованих наскрізних умінь: читати з розумінням, висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, діяти творчо, виявляти ініціативність, здатність логічно обґрунтувати позицію, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;
 • Закони України «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;
 • досвід організації оздоровлення та відпочинку кращих дитячих таборів світу та України (“Артек”, “Молода гвардія” тощо);
 • наукові основи компетентнісного підходу (Т.Байбара, Н.Бібік, О.Пометун, О.Савченко, А.Хуторський та ін.);
 • класичні гуманістичні концепції розвитку освіти: А. Макаренко (теорія розвитку учнівського колективу), В. Сухомлинський («Серце віддаю дітям», «Народження громадянина»), Ш. Амонашвілі (особливості гуманної педагогіки).

  Етапи проведення експерименту:

 1. Підготовчий етап (01.09.2021 – 31.05.2022);
 2. Констатувальний етап (01.06.2022 – 01.10.2022);
 3. Формувальний етап (01.10.2022 – 01.10.2024 );
 4. Узагальнюючий етап (01.10.2024 – 01.10.2025);
 5. Рефлексивний етап (01.10.2025 – 31.08.2026).

Дослідно-експериментальна робота ХЦПР